Sobre mi...


L'Arnau Pou és un biòleg català. Els seus principals interessos de recerca són els mamífers carnívors. Així com la seva relació amb el canvi global, la conservació i la gestió dels ecosistemes fluvials i terrestres, sobretot amb la connectivitat del paisatge i corredors naturals.


Va cursar el Màster d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Amb la seva tesis del master, va estudiar com s'estructuren les comunitats de mamífers carnívors a Catalunya mitjançant diferents gradients ambientals.


És llicenciat en Biologia a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Va unir-se al Global Change and Conservation Group (Metapopulation Research Center) a la University of Helsinki (Finlàndia) al gener de 2016 per a una estada de sis mesos destinada a estudiar l'impacte de la variabilitat climàtica sobre la depredació al bestiar per part dels grans carnívors d'Amboseli, Kenya.


També ha participat en projectes de recerca internacionals, incloent-hi una expedició al Parc Nacional de Yasuní (Equador), on estava al càrrec del monitoreig de la biodiversitat dels tucans (Ramphastidae) i del monitoreig de la comunitat d'amfibis i rèptils.


Actualment, està treballant a la Reserva Natural de Sebes, Flix. S'encarrega de les àrees de gestió i conservació de la biodiversitat.


Sempre amb aquesta finalitat, l'Arnau és un amant de la natura, i des de sempre li agrada estar totalment immers en ella, observant i estudiant el comportament i hàbits dels animals. La seva passió per la fotografia va venir després, i avui dia; la natura i la fotografia s'han convertit en una sola cosa.


Sempre tracta de copsar algún detall relacionat amb la natura en les seves fotografies. Creu que la fotografia pot ser una poderosa eina per a l'aprenentatge i la conservació. A través de les seves fotos espera donar una visió artística i personal de tot allò que la naturalesa té per oferir.

About me...


Arnau Pou is a Catalan biologist. His main research interests are focused on carnivores mammals. As well, their relation with global change, conservation and management of fluvial andterrestrial ecosystems, mostly in landscape connectivity and natural corridors.


He studied the Master's Degree of Terrestrial Ecology and Biodiversity Management at the Autonomous University of Barcelona (UAB). With his master's thesis, he studied the population structure of carnivores mammals in Catalonia and how it is organized following the environmental gradients. 


He did his Bachelor's Degree in Biology at the University of Vic-Central University of Catalonia. He joined the Global Change and Conservation Group (Metapopulation Research Center) at the University of Helsinki (Finland) in January 2016 for a six-month internship aimed at studying the impact of climate variability over large carnivores predation on livestock in the Amboseli Ecosystem, Kenya.


Moreover, he has participated in international research projects including an expedition to Yasuní National Park (Ecuador), where he was in charge of monitoring the biodiversity of toucans (Ramphastidae) and sampling the community of amphibian and reptiles.


He is currently working on the Sebes Wildlife Natural Reserve, Flix. Is in charge of the management and conservation of biodiversity.


To this end, Arnau is a nature lover, and he always likes be totally immersed in nature, observing and studying the behaviour and habits of animals. His passion for photography came later, and nowadays; nature and photography have become one thing.


He always tries to put something related with nature in his pictures. He believes that photography can be a powerful tool for learning and conservation, bringing the poorly understood world of these creatures into closer focus. By means of his pictures he hopes to give an artistic and personal vision of what nature have to offer.

Using Format